Conferentie Werken aan Veerkracht in Wijken

Overzicht workshops

Hieronder het overzicht van de verschillende workshops. U kunt niet online inschrijven: op 8 juni kunt u na binnenkomst uw keuze maken. Per workshop is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Vol is vol.

 

Weinig vertrouwen, kennis en ervaring en toch actief in de wijk  (ochtend en middag)

Susan Brand, onderzoeker bij de gemeente Rotterdam, i.s.m. enkele ervaringsdeskundigen

Rotterdam experimenteerde de afgelopen jaren met gelote wijkcomités in verschillende wijken. Susan Brand deed onderzoek naar de wijkcomités en de ervaringen van de deelnemers. Hoewel er geen vervolg is gegeven aan de wijkcomités, wordt loting momenteel wel op andere plekken in Rotterdam ingezet, waaronder in BoTu. In deze workshop vertellen Susan Brand en enkele gelote burgers over hun ervaringen en de lessen die de gemeente Rotterdam uit het experiment kan trekken.

 

Duurzame buurthuiskamers: van initiatief tot veerkrachtig bestaan (ochtend en middag)

Machiel van Dorst, hoogleraar environmental behavior and design, TU Delft is Wijkcollectie en het Bollenpandje

Lokale ontmoetingsplekken zijn cruciaal om bewoners toegang te bieden tot buurtinitiatieven en om gezamenlijke ontwikkeling mogelijk te maken. De plekken zijn een voorwaarde voor gemeenschapsveerkracht. Hoe zorgen we voor betekenisvolle ontmoetingsplekken in buurten en borgen we het voortbestaan ervan? Welke maatregelen kunnen we nemen? In deze workshop bespreken we het samenspel tussen bewoners, initiatiefnemers, plekken, gemeenten en woningcorporaties. 

 

Hoe meet je sociale veerkracht? (ochtend en middag)

Marthe van Gils, onderzoeker Veldacademie i.s.m. Wenda Doff, stadssocioloog

Sociale veerkracht verwijst naar het vermogen van individuen en gemeenschappen om met veranderingen, schokken en spanningen om te gaan. De veldacademie onderzoekt in BoTu de ontwikkeling van gemeenschapsveerkracht. Op welke manier ontwikkelen gemeenschappen en netwerken zich en hoe breng je dat in beeld? In deze workshop gaan we samen aan de slag met de inzichten en instrumenten die de Veldacademie heeft ontwikkeld om gemeenschapsveerkracht in kaart te brengen.

 

Fysieke ingrepen in de buitenruimte als hefboom voor sociale opgaven? (ochtend en middag)

Linda Zuijderwijk, stadssocioloog, i.s.m. Arnoud Molenaar, chief resilience officer bij de gemeente Rotterdam

Klimaatadaptie, energietransitie, verkleinen van sociale achterstand; in de stad stapelen de urgente opgaven zich op. Vanwege beperkte ruimte is het de uitdaging van gemeenten om hierop een samenhangende aanpak te ontwikkelen. Chief Resilience Officer Arnoud Molenaar en stadsssocioloog Linda Zuijderwijk nemen je mee langs verschillende pleinen in BoTu en dagen je uit mee te denken over de succesingrediënten van de aanpak.

 

Het belang van relationele continuïteit in de frontline (ochtend en middag)

Radboud Engbersen, programmaleider Sociale Basis bij Movisie, i.s.m. Neeltje Spit, docent-onderzoeker, Fontys Hogeschool en UvH

Voor het behalen van resultaten in het sociaal domein is relationele continuïteit in de frontline van groot belang. Dit geldt voor de opbouwwerker, maar ook voor de wijkagent en het wijkteamlid. Toch staat het op veel plaatsen onder druk. Radboud Engbersen en Neeltje Spit staan stil bij de oorzaken en laten aan de hand van praktijkvoorbeelden uit BoTu en andere plaatsen het belang van relationele continuïteit zien, en geven aan hoe je dit kan versterken.

 

Uitnodigend besturen in BoTu (ochtend en middag)

Vivian Visser, onderzoeker EUR, i.s.m. projectleiders en initiatiefnemers uit BoTu

In BoTu worden burgers actief uitgenodigd om zelf initiatieven te ontplooien – bijvoorbeeld via de Open Oproep en participatief begroten. In deze workshop verkennen we vanuit de wetenschap en praktijk de kansen en spanningen van zo’n uitnodigende overheid. Daarbij gaan we in op vragen als: Wat vraagt uitnodigend besturen van de gemeente en burgers? Hoe open kan de uitnodiging tot initiatief zijn? En wie voelt zich uitgenodigd om initiatief te nemen?

 

Community Building in BoTu (ochtend en middag)

Milja Kruijt, bewoner en trekker Community Building in BoTu, i.s.m. Joop Hofman, community builder en vanaf de start betrokken in BoTu

ABCD Community Development is een belangrijk onderdeel van het proces in BoTu. In deze workshop staan we kort stil bij wat ABCD is en doet. We gaan het vooral hebben over het begin van het proces en het laten ‘landen’ van ABCD in BoTu. Wat ging er aan dit proces vooraf? Hoe hebben we de kernprincipes van ABCD verbonden aan dit proces? Wat hebben we geleerd? En wat kunnen jullie met deze lessen in jullie eigen praktijk.

 

Het mandaat naar de wijk: participatief begroten in BoTu (ochtend en middag)

Yannick Drijfhout, onderzoeker Universiteit Leiden in onderzoeksproject Crafting Resilience i.s.m. Nadia Dijkstra, bewoner en programmasecretaris in BoTu.

Participatief begroten – waarbij bewoners zeggenschap krijgen over een budget van bijna € 400.000 per jaar – betekent dat bewoners in BoTu niet alleen meedenken maar zelf beslissen over wat er in hun wijk gebeurt. In deze interactieve workshop laten we zien hoe we dit doen en verbinden we praktijk aan theorie. Wat gebeurt er als gemeente bewoners het laatste woord geeft? Hoe organiseer je zoiets? Kan participatief begroten een remedie zijn voor de groeiende kloof tussen burger en overheid? En welke uitdagingen komen daarbij kijken in een superdiverse wijk?